Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniższe informacje.

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MEGI z siedzibą w Ładnej 47D, 33-156, Skrzyszów, tel. 14 674-80-91,   zwana dalej ADO 

b) Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych, zadania te pełni ADO.

2. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

ADO może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres IP;
 • adres do korespondencji;
 • numer NIP;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego;

a) przetwarzanie na podstawie obowiązujących przepisów

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celach związanych z zawarciem i prawidłową realizacją umowy, która stanowi podstawę nabycia oferowanych towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia ciążących na ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj.
  • np. dokonania rozliczeń podatkowych;
  • poddania się kontrolom przeprowadzanym przez podmioty publiczne (np. kontrole prowadzone przez organy podatkowe, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, itp.
 • w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:
  • np. ewentualne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych i obrona przed takimi roszczeniami;

b) przetwarzanie na podstawie zgody

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w innych celach niż podane w pkt a (w tym w szczególności w celach marketingowych), jeżeli Pan/Pani wyrazi na to zgodę. Jednocześnie, zgoda na przetwarzanie konkretnych danych osobowych nie będzie stanowiła podstawy do ich przetwarzania, jeżeli obowiązujące przepisy prawa na to nie pozwalają w konkretnym przypadku.

Przepisy uprawniające do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. Odbiorcy danych i inne podmioty

W razie konieczności dane mogą być udostępniane następującym ich odbiorcom:

 • firmie  świadczącej usługi związane z obsługą płatności elektronicznych;
 • firmom świadczącym usługi kurierskie;
 • podmiotom, którym ADO powierzył te dane na podstawie odrębnej umowy powierzenia, zgodnej z RODO np. usługi księgowo-płacowe

Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza organy ścigania oraz sądy.

4. Okres przechowywania danych

W przypadku zakończenia przechowywania danych zostaną one trwale usunięte. Ponieważ dane osobowe mogą być przetwarzane w więcej niż jednym celu, toteż w przypadku zakończenia przetwarzania konkretnych danych (takich jak np. numer NIP) w jednym celu, takie dane mogą być w niektórych przypadkach nadal przetwarzane, ale w innym celu lub celach, które zostały określone poniżej. Niezależnie od powyższego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż pozwalają na to przepisy prawa.

a) dane przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów

Okres przechowywania danych osobowych wygląda następująco:

 • dla danych zebranych w jakichkolwiek celach, a uzyskanych na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – będą one przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody, co tyczy się w szczególności zgód na marketing bezpośredni;
 • dla danych zebranych w celach związanych z zawarciem i prawidłową realizacją umowy, która stanowi podstawę nabycia oferowanych na stronie www (…) towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. będą one przechowywane nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta założonego na naszej stronie. W przypadku dokonania przez Panią/Pana transakcji bez zakładania konta na naszej stronie, dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż np. 2 lata od dnia zakończenia transakcji;
 • dla danych zebranych w celu wypełnienia ciążących na ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj.:
  • np. dokonania rozliczeń podatkowych – będą one przechowywane przez okres 6 lat;
 • dla danych zebranych w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych i obrony przed takimi roszczeniami – będą one przechowywane przez okres 6 lat;
  • rozpatrywania reklamacji – przez okres 2 lat;

5. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest:

 • np. dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, która stanowi podstawę nabycia oferowanych towarów lub usług;
 • dobrowolne, lecz niezbędne, aby świadczyć usługi marketingowe na podstawie udzielonej zgody.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Ma Pani/Pan pełne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opisanego powyżej profilowania, zgodnie z pkt 8 poniżej.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.

8. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod telefon; 695-301-015